--Υπολογισμός σεληνιακού Περιγείου και Απογείου

--Υπολογισμός περιηλίων-αφηλίων Ερμή,Αρη, Αφροδίτης

--Υπολογισμός χρόνου συνόδου Ήλιου και Ερμή, στάσεων Ερμή και ανάδρομης κίνησης

Θέσεις γεωκεντρικών δεσμών πλανητών